ALBA Energy

Partner firmy

Politika ochrany osobních údajů

 • Homepage
 • >
 • Politika ochrany osobních údajů

ALBA CR spol. s r.o. (dále jen „společnost“ nebo „ALBA CR spol. s r.o.“), věnuje maximální úsilí ochraně Vašich osobních údajů, pokud je zpracovává. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení“) se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem 110/2019 Sb.

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím nejvyšší možné míry zabezpečení.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou ALBA CR spol. s r.o. při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Správcem Vašich osobních údajů je:

ALBA CR spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 26, 250 83 Škvorec

info@albaenergy.cz

+420 770 155 515

Ochrana osobních údajů zákazníků, všech partnerů a zaměstnanců společnosti, je naší prioritou souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Vám níže předkládáme naše zásady zpracování osobních údajů. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit prostřednictvím webového formuláře na těchto stránkách, případně na uvedených emailových kontaktech.

Níže najdete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, návštěvnících našeho webu, o právních titulech zpracování a o tom, k jakým účelům je používáme, zda se nacházíme v roli správce nebo zpracovatele, zda někomu můžeme údaje někomu předat a poučení o vašich právech spojených se zpracováním osobních údajů, včetně možností jejich realizace.

Proč a na základě jakého právního titulu zpracováváme vaše osobní údaje:

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, zaměstnanců a partnerů zpravidla na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo plnění zákonem dané povinnosti pokud nám tak zákon ukládá (např. zákon 89/2012 Sb., 235/2004 Sb., 563/1991 Sb. a další). V roli správce zpracováváme jen údaje, které potřebujeme pro vyřízení vaší objednávky a dodání služeb v případě, že jste naším zákazníkem (plnění smlouvy), v případě že jste naším zaměstnancem, údaje nezbytné pro vedení pracovněprávní agendy (plnění právní povinnosti). Na základě oprávněného zájmu zpracováváme např. Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách za účelem ochrany právních nároků a pro naší vnitřní evidenci nebo kontrolu. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 36 měsíců od poslední objednávky.

V případě že navštívíte web Společnosti, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu za účelem získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu.

Údaje o Vašem chování na webu získáváme zejména ale nikoliv výlučně z cookies a pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 13 měsíců.

Údaje, jenž zpracováváme, mohou být následující a záleží na povaze našeho vztahu:

Jaké osobní údaje zpracováváme:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO a DIČ, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa
 • údaje o objednaných produktech a službách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, fotodokumentaci, způsobu dodání, místu realizace či instalace, čísla bankovního účtu, data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy, případně údaje o vznesených reklamacích;
 • údaje o vašem chování na webu, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení
 • údaje, jenž souvisí s návštěvou naší provozovny případně kontaktu se zaměstnanci, kterými jsou zejména telefonní hovory, zprávy zaslané přes email nebo jiné technologie, vč. identifikátorů, jako např. IP adresa

Využití cookies

Tento web využívá pro svou funkci cookies, pokud náš web navštívíte, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, kterým se říká cookies. Cookie je soubor písmen a čísel, který může obsahovat osobní údaje a ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo na pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a funkce webu, jiné pro analytiku, měření návštěvnosti, cílení reklamy apod.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, považujeme to za projev vaší vůle, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.

Kdo jsou naši zpracovatelé a komu můžeme vaše údaje předávat

Společnost nepředává, neprodává, ani jiným způsobem nešíří vaše osobní údaje třetím stranám, ledaže by to vyžadoval právní předpis nebo smlouva uzavřená mezi vámi a společností.

Společnost ALBA CR spol. s r.o. může využívat pro svou činnost partnery, kterým předává za předpokladu splnění všech požadovaných technických a organizačních opatření některé osobní údaje, které sama legitimně zpracovává. Všichni zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a splňují veškeré požadavky, zejména dle čl. 28 Obecného nařízení. Našimi zpracovateli jsou zejména ale nikoliv výlučně externí účetní, marketingové agentury, poskytovatelé cloudových služeb nebo servisní společnosti.

Předávání osobních údajů mimo EHP

K předávání vašich osobních údajů mimo EHP Společností nedochází.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která odpovídá povaze zpracování, účelu zpracování a jeho právnímu titulu. Lhůta pro uchování tedy může být odvozena např. od trvání vaší smlouvy se Společností, zákonných povinnosti, případně oprávněnými zájmy nebo lhůtou nezbytnou pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. V každém případě však respektujeme princip omezení uložení a vaše data uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

Respektujeme vaše práva jako práva subjektu údajů a zavazujeme se vám umožnit jejich realizaci.

 1. Právo na přístup – máte právo být informováni o tom, jaké údaje o vás zpracováváme. To se odvíjí od toho, v jakém jsme spolu vztahu, více informací najdete v úvodní části této Privacy notice, pokud si nebudete jisti nebo budete požadovat kopii svých osobních údajů, ozvěte se nám prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailem.
 2. Právo na opravu – zaznamenáte-li, že informace, jenž zpracováváme, jsou neúplné nebo nepřesné, napište nám prosím a my je opravíme.
 3. Právo na výmaz – právo na výmaz svých osobních údajů u společnosti máte v některých specifických případech a zejména se může jednat o následující situace:
  1. Odvolali jste souhlas se zpracováním
  2. Vaše údaje již nepotřebujeme pro účel, pro nějž byly shromážděny
  3. V případě využití námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu a Společnost zároveň shledá vaše zájmy převažujícími v balančním testu

Pokud je alespoň jeden z výše uvedených důvodů aplikovatelný a osobní údaje nejsou nezbytné pro jiná zpracování, rádi vám vyhovíme, pakliže se na nás se svou žádostí obrátíte.

 1. Právo a omezení zpracování – za předpokladu splnění daných podmínek máte právo na to, abychom vaše údaje po omezenou dobu nezpracovávali, zejména se může jednat o situace, kdy není jasně stanoven právní titul; údaje jsou nepřesné; údaje nepotřebujeme pro dané zpracování, ale vy je požadujete pro obhajobu, výkon nebo určení svých právních nároků; případně pokud vznesete námitku proti zpracování a ta není doposud vypořádána.
 2. Právo na přenositelnost – za podmínek daných Obecným nařízením (zejména právní titul zpracování) máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 3. Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu a učiníme tak, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 4. Právo podat stížnost u dozorového orgánu – uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech případech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či jinou záležitost, se na nás můžete obrátit prostřednictvím webového formuláře nebo přes email na uvedených kontaktech.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dní od přijetí. V odůvodněných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o 60 dní, v takovém případě vás o prodloužení a jeho zdůvodnění samozřejmě budeme informovat předem.

Automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování

Ve společnosti ALBA CR spol. s r.o. nedochází k profilování ani automatizovanému zpracování nebo rozhodování dle odst. 4) čl. 4 Obecného nařízení.

Dotace

Velkým bonusem který ALBA Energy nabízí je vyřízení dotace. V případě, že splňujete podmínky dotačního programu Zelená úsporám, neexistují překážky k získání této podpory.

Postup realizace tepelného čerpadla

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty.
 3. Nabídka – Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie můžete tepelným čerpadlem uspořit.
 4. Dotace – Zjistíme jestli máte nárok na dotaci. V případě, že ano, projdeme s vámi veškěré potřebné podklady.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.

 

Postup realizace solárních panelů

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty
 3. Nabídka –  Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie je možné solárními panely uspořit.
 4. Dotace – Vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro získání dotací na základě energetické bilance vaší nemovitosti. Poté vytvoříme projektovou dokumentaci a zašleme samotnou žádost.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Revize – Pro připojení je nutné aby systém prošel revizí. Do 14 dnů od instalace přijede revizní technik, který se ujistí, že systém funguje správně a předá vám dokumenty, které jsou nezbytné pro připojení do sítě a pro získání dotace.
 7. Připojení – samotné připojení do sítě se neobejde bez návštěvy distribučního technika. Ten znovu prověří funkčnost vašeho zařízení a připojí ho do sítě.
 8. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.